Historie 

 Historie 1224 až 1946

 

11. - 12. Století -   Počátek osídlení Chebska ve Východofranské říši

1224 první dokumentární zmínka o Hazlově: francký rytíř Friedrich de Haselah se vzdal svých feudálních práv ve prospěch  kláštera ve Waldsassenu.

Počátkem 13 století se objevují první písemné zmínky o opevněném sídle v Hazlově.

Jednotliví doložení majitelé panství:

-  od 1477 Wilhelm Pergler

-  1492-1570 rod  Malersiků

-  1575-1629 Dům Reitzenstein & Kotzau

-  1612 jako sídelní označení se Hazlov objevuje poprvé v souvislosti s Georgem  Thumbserem mladším

-  1665, vdova Steinheimová  prodala  panství Hazlov, vlastníkem panství se stává  Karl von Schöneich

-  1682-1795 vlastníky panství jsou svobodní pánové z Moseru

-  1789 vytvoření josefínského katastru: bylo zaznamenáno 119 domů

-  od roku 1795 spravují panství vždy krátkodobě tito majitelé: F.Dietel, D.Pfeiffer, W.Jobst, A.Wagner, V.Witz (1814), W. Biedermann

-  v roce 1847, poprvé sčítání obyvatelstva, Hazlov má 1657 obyvatel

-  1850 Hazlov je samostatnou obcí,  s jediným voleným  starostou obce

-  1884 Průzkum společnosti pro zápis do seznamu  měst a obcí

-  1900 počet obyvatel: 2228

-  1853-1945 šlechtický rod Helmfeldů se stává posledními majiteli hazlovského panství a zámku

-  1918 zánik  Rakousko-Uherska po první světové válce – začlenění obce do nově vytvořeného Československé republiky.

-  1938 včlenění obce pod Německou říši  (Mnichovská dohoda)

-  1939 sčítání obyvatelstva, počet: : 2915

-  1945 8. květen: konec 2. světové války války, Hazlov je obsazen americkou armádou, tato se v prosinci 1945 stahuje zpět na západ a  obec Hazlov je zpětně včleněna do státního svazku Československé republiky, Němci jsou označováni jako zločinci a bez práva, jejich majetek je zabavován (Benešovy dekrety)

-  od července 1946: přes 90 % německých občanů opouští Hazlov a jsou odsunuti v nákladních automobilech s 50 kg v příručních zavazadlech do ruské, americké a anglické okupační zóny Německa.

-  1947 počet obyvatel poklesl na 999