Vzory  

  

SMLOUVA č.: ……

o nájmu hrobového místa na místním hřbitově v Hazlově

 

uzavřená podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon)

 

Smluvní strany:

 

1. Obec Hazlov, IČO 00253952, se sídlem Hazlov 31, 351 32 Hazlov, bankovní spojení ...........,           číslo účtu ........../....            

(dále jen „pronajímatel“) 

a

2. Paní, pan:      

jméno a příjmení: …..………………………………………….              dat. nar. : ………………...

    

adresa trvalého pobytu:   …………………………………….…………………………….......................

(dále jen „nájemce“)

 

Uzavírají smlouvu o nájmu hrobového místa na dobu ……. let od doby uzavření smlouvy.

Po uplynutí této doby se smlouva prodlužuje zaplacením poplatku na dalších 10 let.

 

   Zemře-li nájemce před uplynutím doby, přechází právo užívat místo na pohřebišti na osoby blízké s tím, že bude uzavřena nová nájemní smlouva.

   Jiná změna osoby nájemce před uplynutím doby, na kterou bylo místo na pohřebišti propůjčeno, je možná jen se souhlasem dosavadního pronajímatele pohřebiště.

 

I.  Předmět smlouvy

 

1. Předmětem smlouvy je zřízení nájmu k hrobovému místu na veřejném pohřebišti v Hazlově (dále jen „pohřebiště“):                                            

                    - hrob* dvojhrob*                číslo   ………                  

                    - kolumbární okénko*           číslo   ………      

                    - urnové místo*                    číslo   ………  

 

2. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a je splatná vždy na výše dohodnutou dobu předem.

3. Maximální cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena Nařízením obce č. 1/2010 ve výši:

a) hrobové místo – 7,- Kč / 1m2 / rok + služby 51,- Kč / rok

b) kolumbárií okénko – 80,- Kč / okénko / rok

d) urnové hrobové místo -  7,- Kč / 1m2 / rok + služby 51,- Kč / rok

4. Cena za nájem a služby spojených s nájmem dle výše dohodnutých podmínek činí ……… Kč .

    Nájem zaplacen do ………

 

II.  Povinnosti pronajímatele

 

1. Předat nájemci k užívání hrobové místo podle dokumentace.

2. Umožnit nájemci zřízení hrobového místa za podmínek stanovených řádem pohřebiště obce Hazlov a v souladu s tímto řádem.

3. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

 

_________________________

* - nehodící se škrtněte

 

III.  Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

1.      Hrobové zařízení zřídit v souladu s Řádem veřejného pohřebiště platným pro obec Hazlov.

2.      Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu a způsobem upraveným Řádem veřejného pohřebiště platným pro obec Hazlov a plnit další povinnosti nájemce hrobového místa tímto řádem upravené.

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1.  Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. 11, bod 1 Řádu veřejného pohřebiště obce Hazlov, má-li být zřízena hrobka, zřídit ji v souladu s ustanoveními čl.11, bod 2 Řádu veřejného pohřebiště obce Hazlov. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas pronajímatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

2.  Zajišťovat vlastním nákladem údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

 b) Zajistit, aby plocha hrobového místa a jeho okolí  nezarůstaly nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu  hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil  užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

 c) Odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště; nebudou-li tyto předměty odstraněny nájemcem, pronajímatel pohřebiště je oprávněn tyto předměty odstranit.

 d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje zdraví, životy nebo majetek dalších osob; pokud tak          nájemce neučiní, je pronajímatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 e) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem pronajímatele pohřebiště.

 f) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren,jinak s nimi bude                naloženo podle § 25 odst. 9 zákona 256/2001 Sb. (bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými při splnění podmínek stanovených tímto zákonem).

 g) Oznamovat pronajímateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

 h) Strpět číselné označení hrobu provedené pronajímatelem pohřebiště způsobem obvyklým.

ch) Uložení lidských pozůstatků a ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádě jen způsobem, který je v souladu s čl. 9 Řádu veřejného                     pohřebiště obce Hazlov.

 

IV. Sankce

 

            Porušení povinností stanovených touto smlouvou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

 

V. Ostatní ujednání

 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 

V Hazlově dne ……………………….

 

 

 

 

 

    ..........................................                                       ...................................

          podpis a razítko pronajímatele                                                 podpis nájemce

              (správce hřbitova)