Řád veřejného pohřebiště

10.05.2011 14:01

 

 

                Obec Hazlov, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště), se na zasedání obecního zastupitelstva dne 29.3.2011 usneslo podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydat v souladu s ustanovením § 19 výše citovaného zákona a ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Řád veřejného pohřebiště (dále jen Řád).

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Hazlov, v katastrálním území Hazlov, na parcelách: p.p.č. 1555, p.p.č. 115. Citované pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem v Chebu na Listu vlastnictví pro obec Hazlov a katastrální území Hazlov.

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím zaměstnanců obce Hazlov.

3. Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť vyžadují, aby veřejná pohřebiště byla udržována v odpovídajícím stavu, a aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.

4. Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v zájmu toho, aby s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky bylo zacházeno důstojně, a aby nedocházelo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku nehygienickým pohřbíváním zemřelých, a aby ukládání jejich zpopelněných ostatků a péče o místa s uloženými ostatky bylo v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.

 

Článek 2


Působnost řádu

 

1.Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál veřejného pohřebiště na území obce Hazlov.
2. Řád je každému k dispozici u provozovatele pohřebiště, kterým je Obec Hazlov a výňatek z tohoto řádu ve vitrínce v areálu pohřebiště.
3. Tento řád je závazný pro provozovatele, návštěvníky, nájemce hrobových míst, objednavatele služeb, fyzické a právnické osoby a osoby, které na pohřebišti provádějí jakoukoliv činnost.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně jeho staveb a náhrobků, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, nebo jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně mimo jiné i zvláštní předpisy1).

 

 

 

Článek 3

Provozní doba pohřebiště

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví následovně:

 

            od 1.dubna do 30.září                                    08,00 - 20,00 hodin

            od 1.října do 31.března                                  09,00 - 17,00 hodin

 

2. Návštěvníci jsou povinni opustit veřejné pohřebiště do stanovené uzavírací doby a to bez předchozího upozornění.


3. Dětem do 12 let je dovolen vstup na veřejné pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.


4. Provozovatel veřejného pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup na veřejné pohřebiště nebo na jeho část dočasně omezit nebo zakázat (např. v době provádění terénních úprav, exhumací, sněhu, náledí apod.), pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel veřejného pohřebiště v případě potřeby v zimním období zabezpečí nezbytnou údržbu hlavních komunikací veřejného pohřebiště.


5. Voda na veřejných pohřebištích není pitná. Je určena pouze k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.

 

Článek 4

Nájem hrobového místa, urnového místa, kolumbárního okénka

1. První nájem hrobového místa se stanovuje v souladu se zákonem a rozhodnutím OHS na dobu 10. let, další prodloužení nájmu hrobového místa lze obnovit na dobu minimálně 3. let a maximálně 15. let.

2. U urnového háje a kolumbárního okénka je doba nájmu minimálně 3 roky, maximálně 10 let s možností opakovaného prodloužení smlouvy o dalších maximálně 10 let.

 

3. Výše maximální úhrady za nájem hrobového místa, urnového háje a kolumbárního okénka a maximální úhrady za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s tímto nájmem jsou stanoveny Nařízením obecního zastupitelstva obce Hazlov, které je k nahlédnutí u provozovatele a správce pohřebiště

Článek 5

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správa pohřebiště poskytuje následující služby:

a) zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, exhumací a ukládáním zpopelněných ostatků (uložení uren);
b) provádí pronájem hrobových míst oprávněným osobám za podmínek stanovených tímto řádem;
c) vede evidenci o hrobových místech a uložení lidských ostatků na pohřebišti, včetně listu o prohlídce zesnulého;
d) zřizuje místa na hroby, hrobky;
e) spravuje a udržuje objekty na veřejných pohřebištích (komunikace, oplocení atd.);
f) zajišťuje likvidaci odpadu;
g) vede evidenci hrobových míst, evidenci volných míst a vlastní plány pohřebišť, do kterých musí povolit na požádání občanů v místě provozovatele nahlédnout.

 

Článek 6

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9 Řádu

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo do hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek pokud možno stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3. Správce pohřebiště zabezpečuje provádění správy a údržby pohřebiště včetně cest a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

Článek 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

  1. Nájem hrobového místa (dále jen “nájem“) vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Nájemce je povinen dodržovat všechny povinnosti dané mu smlouvou o nájmu místa a tímto Řádem.
  2. Pronájmem místa na veřejném pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto Řádem vznikne nájemci právo zřídit na daném místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj pozůstatky, ostatky nebo zpopelněné ostatky zemřelého a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem pohřebiště a vysázet květiny v pronajatém prostoru. Pronájmem místa nevzniká k tomuto místu právo vlastnické.

 

  1. Nájemce hrobového místa je při užívání hrobového místa povinen postupovat takto:

 

a) nejpozději do 3 (tří) měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívající plochy hrobového místa;

 

b) vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, včetně hrobového zařízení v takové stavu:
-    aby nevzbuzoval nežádoucí pocity ostatních nájemců a návštěvníků;
-   aby hrobové zařízení neohrožovalo svým stavem zdraví a životy návštěvníků;
-   aby stav hrobového místa nebránil v užívání hrobových míst ostatním nájemcům; - aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím     estetický vzhled pohřebiště ;

 

c) udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu u cesty před hrobem a odnášet odpad, především zvadlé nebo znehodnocené věnce a kytice, stejně jako vyhořelé svíčky do vyhrazených odpadových nádob. Shledá-li provozovatel pohřebiště závady, vyzve nájemce, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může provozovatel či správce pohřebiště učinit nutná opatření na náklady nájemce;

d) lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (ten schválí rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění a pod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky smí pak používat všichni návštěvníci pohřebiště;

e) do veřejné zeleně na pohřebišti včetně výstavby nové veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pro pohřebiště může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně;

f) zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona;

g) oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona;

h) strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým;

i) uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, stanoveným v článku 7 Řádu;

j) zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 3 Řádu.

Článek 8

Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti; tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určené.

2) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

 

3) Na pohřebišti platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel krom vozidel údržby a je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

4) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

5) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobech a hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíčky) omezit nebo zakázat.

6) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadů, je nutné tato opatření respektovat.

7) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

8) Jakékoliv práce na pohřebišti je povoleno provádět pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví Řád.

9) Dohled nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 9

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace

1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba pouze s jeho souhlasem či pověřením. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Správce pohřebiště bude dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého (ohledávací list pohřební služby); tento dokument je součástí podkladů pro evidence související s provozováním pohřebiště.

2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště.

3) Rakve použité pro pohřbívání do hrobů musejí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely společně s lidskými ostatky. Pro výrobu rakví ukládaných na pohřebišti nesmějí být použity díly z PVC a nerozložitelných materiálů. Kovové díly lze používat jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů, jako jsou piliny, látky, papír. K výrobě rakví a jejich nátěru nesmějí být použity barvy, lepidla a tvrdidla nesoucí znaky toxických látek. Před spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.


4) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve buď celodubové, do které bude vložena zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem. Maximální rozměry rakví při pohřbívání do hrobek jsou 2,15 m x 0,85 m.


5) Všechny rakve určeny k pohřbívání musejí být označeny štítkem se jménem zemřelého, datem narození a datem pohřbu.

 

6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

 

 

Článek 10

Tlecí doba

1. Tlecí dobou se rozumí nejkratší doba nutná k tomu, aby proběhl a byl ukončen rozklad lidských orgánů a kostry a došlo k jejich přeměně v neškodné látky. Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na veřejných pohřebištích je na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, Okresní hygienické stanice Cheb, stanovena pro pohřebiště Hazlov na 10 ( deset) let.

 

 

Článek 11

 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

            a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm;

            b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů (např. prostý beton či železobeton, cihelné zdivo a pod.);

            c) přední a zadní rámy musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů;

            d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;

            e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízené stejnoměrně odstupňováno;

 

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

            a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 220 cm;

            b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly); pokud bude použit litý beton o síle nejméně 15 cm, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka;

            c) stěny z porézních materiálů musí mít šířku minimálně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů;

            d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 cm x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží;

            e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém, v šíři podle předpokládané vyzdívky;

            f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly;

            g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry nebo být vyrobeny z antikorozních materiálů a jejich stav musí být kontrolován nejméně 1x za 10 (deset) let;

 

            h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví). Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován. Jako pachová zátka je nutno použít minimálně 20 cm vysokou vrstvu zeminy nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely;

            i) nosnost stropu musí být minimálně 100 kg na 1 m2 ;

            j) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky a na samostatném základě.

 

3. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

 

4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek 12

 

Sankce

 

Porušení tohoto Řádu bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů2) .

 

Článek 13

 

Závěrečná ustanovení

 

 

1) Řád veřejného pohřebiště v Hazlově schválilo zastupitelstvo obce Hazlov 29.3.2011 usnesením č. 24/06/2011.

2) Tento Řád veřejného pohřebiště v Hazlově nabývá účinnosti dne 1.4. 2011.

 

 

 

 

           

 

 

  

___________________________________

1) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd. předpisů; vyhláška č. 65/154 Sb., o Ženevských Úmluvách na ochranu obětí války

2) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)