Povinnosti nájemce hrobového místa

11.05.2011 16:59

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením Řádu veřejného pohřebiště. Před zahájením prací si vyžádat písemný  souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou, s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. K uzavření smlouvy je nájemce povinen poskytnou provozovateli pohřebiště údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

3. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště. Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty narušující estetický vzhled pohřebiště do nádob určených pro odpad. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel oprávněn dle Řádu veřejného pohřebiště tak učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

4. Lavičky lze instalovat pouze po dohodě s provozovatelem pohřebiště, se kterým dohodne rozměr, tvar, barvu a umístění. Takové lavičky je třeba udržovat v řádném stavu a mohou je používat všichni návštěvníci pohřebiště.

5. Do veřejné zeleně, včetně výsadby nové, lze zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby veřejné zeleně.

6. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

7. Oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 řádu veřejného pohřebiště.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené Řádem veřejného pohřebiště.