Úvaha o hřbitově

05.09.2011 12:59

Místa hřbitovů jsou ve vědomí člověka skoro vždy místa tajemná, uctívaná až posvátná. Téměř každý, kdo na tato místa vstupuje, prožívá zvláštní a těžko definovatelný pocit. Ten je zpravidla spojen se vzpomínkami na minulost, zejména na minulost našich blízkých či vzdálených předků.

V dějinách lidstva, v předchozích společnostech, kulturách a náboženstvích měla pohřbívací místa význačná postavení. Historické zprávy dokládají, že též staří Slované hrobová místa v posvátných hájích velmi uctívali. Do hájů bylo například zakázáno vstupovat nezasvěceným a kácet zde stromy. Strom pokládali naši předci za cosi blízkého a podobného člověku. Určité myšlenky uctívání se přenášejí až do dnešní doby v různých podobách. Jednou z nich může být i charakteristická zeleň těchto míst. Postačí procházka po hřbitovu v Hazlově a hned je zřejmé, že i zde zeleň hraje důležitou a významnou roli v dotváření prostředí hřbitovních míst. Při pozornějším pohledu však zjistíte, že stávající stromy mají jakýsi řád, ale jejich „zdravotní stav“ může být zavádějící. Toto zjištění nás vedou k zamyšlení, jak přistoupit k určité nápravě a citlivě zasáhnou do obnovy zeleně na hřbitově a jeho okolí.

Obec Hazlov zřejmě zvolí rozumnou cestu prořezání a obnovy zeleně  na hřbitově. Samotnému zahájení vlastních revitalizačních prací však musí předcházet podrobná přípravná fáze v podobě kontroly, zda není nutné některé ze stromů přece jen pokácet. Zcela jistě se koruny stromů zkrátí, větve se prořežou a tím stromy získají novou „fazonku“ a především stabilitu. Také z hlediska bezpečnosti a poškození zdraví či majetku se tento rizikový faktor sníží.  

Problematika zeleně na hřbitově se člení na dva okruhy. Prvním jsou lipové aleje ve velmi diskutabilním zdravotním stavu, postupně odumírají nebo vykazují velmi nízkou vitalitu. Byla by možnost je vykácet a nahradit druhem s menší korunou. Druhým okruhem jsou jehličnaté dřeviny v centrální ploše (tůje). Nejproblematičtějším okruhem je zeleň hrobových míst v podobě solitérně nebo ve dvojicích rostoucí dřeviny často neuváženě vysázené majiteli hrobů. U většiny případů se jedná o nevhodně zvolený druh dřevin. Převážně sloupovité jehličnaté dřeviny jsou často přerostlé, rozkleslé, překáží v průchodu mezi hrobovými místy i provozu a údržbě hřbitova, narušují statiku pomníků. Jejich estetický vzhled je minimální. Z těchto důvodů obec v dostatečném předstihu upozorní všechny návštěvníky a majitele hrobových míst, aby již nyní zvážili ze své strany ponechání vzrostlé zeleně u hrobů, kterou vysadili sami bez souhlasu správy hřbitova. V případech menších dřevin aby sami posoudili jejich možné přesazení mimo hřbitovní plochy v jarních měsících.

Veškeré uvedené činnosti jsou náročné nejen na objem prací, časové období realizace, ale i na rozpočtovou stránku města. Předpokládané realizace jednotlivých etap regenerace a obnovy zeleně je nutné naplánovat  do období několika let. Doufáme, že výsledkem uskutečněného záměru regenerace a obnovy této lokality budou příjemně strávené chvíle návštěvníků tak osobitého místa jakým je hřbitov v Hazlově.

Snahou nás všech současných i budoucích správců města, spolu se všemi občany, by měla být trvale úcta a péče o tuto velkou kamennou kroniku ubíhajícího času a neměli bychom nikdy dopustit, že se stane nečitelnou přes křoví a padající listí.